Milline on atraktiivne tööandja noorte hinnangul?

Milline on atraktiivne tööandja noorte hinnangul?

Instari konsultant Kersti Vannase artikkel ilmus ajakirjas Personali Praktik ning Äripäev paberlehel 2015 aasta detsembris.
Tööandja brändingu agentuur Instar on alates 2010. aastast viinud iga aasta läbi Eesti tudengite hulgas parimate tööandjate maine uuringut. Uuringusse on kaasatud 20 Eesti kõrgkooli tudengid ning uuringus hindavad noored tööturu erinevaid tegureid, sealhulgas 160 tööandja atraktiivsust.70%  tudengitest omab kokkupuudet tööga. Täpsemalt nad on teinud mitte erialast tööd. 57% on olnud erialasel praktikal ja 47% on teinud  erialast tööd. 31% on teinud vabatahtlikku tööd. Vaid 3% vastajatest pole mingisugust tööd teinud. Seega on enamusel tööturule sisenevatel noortel olemas ettekujutus tööturust ja tööst, mida nad teha soovivad.Üle poole uuringule vastajatest töötas vastamise hetkel õpingute kõrvalt. Ligi 40% töötavatest tudengitest töötab spetsialistina. 8% juhina, 3% vanem spetsialistina ehk siis üle poole töötavatest tudengitest on positsioonil, mis on nende erialaga suurema või vähemal määral seotud. 17% on klienditeenindajad ja 16% töölised ehk siis ca 35% töötab kooliajal eesmärgiga raha teenida ja see töö pole tõenäoliselt nii siduv. Noored, kes teevad erialast tööd ja minimaalselt spetsialisti positsioonil jäävad väga suure tõenäosusega ka peale kooli lõpetamist sama organisatsiooniga seotuks.Õpingute kõrvalt tööle asuma sunnib paljusid noori finantseerimisvajadus ja seega on neile oluline töötasu. Enamus noori teenib vahemikus 355-899 eurot, kuid nende palgaootus jääb vahemikku 900-1599 eurot.80% noortest eelistab kooli ajal töötada osalise ajaga, kuna nad soovivad ühildada töö õpingutega. 20% on valmis töötama täiskohaga. Seega tasub noored organisatsiooniga siduda õpingute ajal, pakkudes neile osalise ajaga tööd.

Sektoritest eelistavad tudengid töötada kõige rohkem erasektoris, kus töötamisest on huvitatud üle poolte noortest. 29% eelistaks töötada avalikus sektoris. Aasta aastalt on kasvanud ettevõtjaks saada soovivate osakaal (16%).

Noortel on olulised arenguvõimalused ning tööalase karjääriootustest on tudengite hinnangul neile kõige olulisem viie aasta jooksul areneda tunnustatud spetsialistiks.
Kõige olulisem kriteerium töökoha valikul on noorte jaoks töö ise ehk huvitav ja arendav töö. Teiseks on oluline, et ettevõtte juhtide kompetentsus. Kolmas oluline kriteerium on töötajate võrdne ja aus kohtlemine.

Tööandjate kohta saavad tudengid kõige rohkem infot organisatsiooni kodulehe, interneti töövahenduskeskkondade (CVOnline, CVKeskus jm), praktikaprogrammi vahendusel ja otsingumootorite põhjal (Google, Bing jne). Sotsiaalmeedia olulisus on viimase viie aasta jooksul väga oluliselt kasvanud. Sotsiaalmeediat peab oluliseks või väga oluliseks kanaliks üle 70% noortest. Sotsiaalmeedia kanalistest kasutavad noored kõige rohkem Facebook´i. Järgnevad Linkedin ja blogid. Twitter on hetkel kõige vähem olulisem.

Üle poole noortest pidas oma kogemusi ettevõtetega suhtlemisel praktika või tööle saamise eesmärgil heaks või väga heaks.  29% pidas seda suhtlust keskmiseks. Keskmine aga teadupärast ei seo ja tekita nähtamatut lojaalsust, mistõttu ei oma see positiivset efekti tulevikku silmas pidades.

Tööle kandideerimisel on noored hinnanud kõige kõrgemalt ettevõtte tutvustust ja ettevõtte poolt pakutavat informatsiooni töö või praktika olemuse kohta. Ka intervjuu  ja proovitöö /testide kvaliteediga ollakse üldiselt rahul. Kandideerimise järgne tagasiside ja äraütlemise kvaliteet on aga teemad, kus on organisatsioonidel arenguruumi. Just need viimased punktid aitavad luua noorega pikaajalise positiivse suhte isegi siis, kui hetkel tööalaseks koostööks ei lähe.

Noored on alates 2010. aastast igal kevadel hinnanud kuivõrd nad on huvitatud töötamisest 160  Eesti organisatsioonis.  2015. aastast  annab Instar tudengite hinnangul ihaldusväärseimatele tööandjatele atraktiivseima tööandja auhinna. Auhinna eesmärk on tunnustada ettevõtete tööd tööandja maine arendamisel ning anda noortele parem ülevaade organisatsioonidest, kes tegelevad süstemaatiliselt enda tööandja brändi arendamisega.

2015. aasta kõige atraktiivseim tööandja on Eesti tudengite hinnangul Skype, millele järgnevad Riigi Metsamajandamise Keskus ja Eesti Energia. Skype on olnud parim tööandja ka 2014, ja 2013. aastal.

Majandustudengite hinnangul on kolm kõige ihaldusväärsemat tööandjat 2015. aastal Skype, Swedbank ja Eesti Pank.
IT tudengite hinnangul on kolm kõige ihaldusväärsemat tööandjat 2015. aastal Skype, Transferwise ja Microsoft.
Allikas


SÕNAVARA

Ettevõtte poolt pakutav informatsioon

Finantseerimisvajadus

Heaks (missuguseks?) pidama

Ihaldusväärne

Interneti töövahenduskeskkond

Intervjuu

Kandideerimise järgne tagasiside

Kogemus

Kvaliteet

Ligi

Ollakse üldiselt rahul

Omab kokkupuudet

On arenguruumi

On huvitatud (millest?) töötamisest

Osaline aeg

Pikaajaline positiivne suhe

Proovitöö

Suuremal / vähemal määral

Tunnustama

Tunnustatud spetsialist

Tõenäoliselt

Tööalane koostöö

Tööle asuma

Töötama täiskohaga

Vabatahtlik (töö)

Väga suure tõenäosusega

Ühildama tööd õpingutega