-MA ja -DA infinitiivi kasutamise reegel

REEGEL / ПРАВИЛО

MA ja –DA infinitiivi kasutamise reegel

В эстонском языке у каждого глагола существует две формы инфинитива: ma-infinitiiv, например, maga/ma (спать) и da-infinitiiv, соответственно, maga/da (спать).

  • Форма ma-infinitiiv всегда оканчивается на -ma.
  • Форма da-infinitiiv оканчивается на
    • -ta (например, hüpa/ta – прыгать),
    • -da (например, luge/da – читать
    • -a  (например,  juu/a – пить).

ma-infinitiiv’y соответствует в словаре первая форма глагола и da-infinitiiv’y, соответственно, вторая. В русском же языке мы имеем только одну форму инфинитива (отвечает на вопрос что делать?). Т.е если мы будем переводить с эстонского язка MA-inf и DA-inf на русский, то им будет соответствовать одно значение на русском. Например, kirjuta/ma и kirjuta/da переводим на русский как писАть.

Какую форму использовать, зависит от других глаголов, присутствующих в предложении, подробнее в талице ниже

-MA INFINITIIV

-DA INFINITIIV

1.       ГЛАГОЛЫ, КОТОРЫЕ ВЫРАЖАЮТ ДВИЖЕНИЕ, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ, ОБЯЗАННОСТЬ:1.       ГЛАГОЛЫ, КОТОРЫЕ ВЫРАЖАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВОЛЮ, ЧУВСТВО, УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ:

Minema 

Sõitma

Ruttama

Õpetama

Õppima

Jääma

Kutsuma

Sundima

Jätma

Saatma

Panema

Hakkama

Asuma

Pidama

Sundima

Ma lähen jooksma

Ta sõidab puhkama.

Me ruttame esinema.

Te õpetate tantsima.

Nad õpivad ujuma.

Aeg ei jää seisma.

Ema kutsub sööma.

Elu sunnib võitlema.

Kas jätame auto seisma?

Kool saadab õppima.

Paneme raadio mängima.

Laps hakkab nutma.

Ma asun õppima.

Ma pean veel mõtlema.

Ema sunnib mind hästi õppima.

Võima

Saama

Suutma

Tohtima

Püüdma

Lubama

Aitama

Armastama

Oskama

Tahtma

Soovima

Paluma

Soovitama

Proovima

 

Võin ma aidata?

Saan tulla.

Ei suuda vaielda.

Kas siin tohib suitsetada?

Püüab hästi õppida.

Ei luba  osta.

Aitab ülesannet lahendada.

Armastan  unistada.

Kes oskab vastata.

Laps tahab magada.

Soovime siin väljuda.

Palun vaikida.

Soovitame osta.

Proovivad  värvida.

2.       СО СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ И ГЛАГОЛАМИ:

Olen nõus

Olen valmis

Olen kohustatud

Olen harjunud

Olen sunnitud

On võimeline

On suuteline

 

On aeg, on vaja, on tarvis, on tähtis, on tore, on huvitav, on kerge, on raske

 

После ,et    Ma käin koolis, et õppida

 

В вопросах Kuhu edasi sõita? Miks seda vaja?

3.       TULEMA и TULEB

Я/он/она… приду/прихожу что-то делать

Ma tulen õppima kell viis.

Мне/ ему/ ей … следует что-то делать

Mul tuleb rohkem õppida

4. ИСКЛЮЧЕНИЕ!!!

Устойчивое выражение hakkama saama – справляться. Несмотря на то, что глагол SAAMA требует DA-inf, в значении справляться зависящий от него глагол HAKKAMA будет всегда в MA-inf. Пример:

Ma saan ise selle probleemiga hakkama – Я сам справлюсь с этой проблемой

5. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Следите всегда за связью слов в предложении. Рассмотрим предложение

On õige aeg jalutama minnaПравильное время идти гулять

Посмотрите на картинку ниже, чтобы понять, какие слова влияют на использование инфинитива.

On õige aeg (mida teha?) → minna – Используем DA-inf, потому что идти зависит от словосочетания On õige aeg

Minna (mida tegema?) → jalutama – Используем MA-inf, потому что гулять зависит от слова идти

Проследите за зависимостями в следующем прдложении:

Võiks juba eksamiteks ette valmistuma hakataМожно было бы уже начать готовиться к экзаменам

Võiks → (DA-inf) → hakata

Hakata → (MA-inf) → ette valmistuma

ÜLESANNE 1. / Задание 1.

ÜLESANNE 2. / Задание 2.